انجام کلیه خدمات ژئوتکنیکی از قبیل گودبرداری و پایدارسازی گود و خدمات مربوط به تخریب سازه


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  انجام کلیه خدمات ژئوتکنیکی از قبیل گودبرداری و پایدارسازی گود و خدمات مربوط به تخریب سازهانجام کلیه خدمات ژئوتکنیکی از قبیل گودبرداری و پایدارسازی گود و خدمات مربوط به تخریب سازه

  انجام کلیه خدمات ژئوتکنیکی از قبیل گودبرداری و پایدارسازی گود و خدمات مربوط به تخریب سازه


  تضمین ما ایمنی کار شماست

  انجام کلیه امور مربوط به تخریب سازه، خاکبرداری(گودبرداری) و پایدار سازی گود با روش های رایج کشور(نیلینگ، انکراژ، سازه خرپایی، اجرای شمع، مهارمتقابل، دیوار برلنی ودیگر امور مربوط به مهندسی ژئوتکنیک از قبیل اجرای میکروپایل و…    |     |     |     |