انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف


  •    مشاهده شماره تماس
  •    شماره تماس: 05138480310-12
  انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلفانواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف

  انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف


  انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف.    |     |     |     |