انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف


    •    شماره تماس: 05138480310-12
    انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلفانواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف

    انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف


    انواع نایلون کشاورزی و مالچ مشکی در عرض و ضخامت مختلف.      |     |     |     |