بارگذاری صفحه ای


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  بارگذاری صفحه ایبارگذاری صفحه ای

  بارگذاری صفحه ای


  بارگذاری صفحه ای

  بارگذاری صفحه ای خاک
  به منظور تعیین پارامترهای مهمی همچون:
  مدول یانگ ، ضریب عکس العمل بستر و مقاومت مجاز مصالح و در نهایت تعیین مقاومت زمین هنگام ساخت پی استفاده می گردد.    |     |     |     |