برش مستقیم خاک


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  برش مستقیم خاکبرش مستقیم خاک

  برش مستقیم خاک


  برش مستقیم خاک

  برش مستقیم خاک
  برایی تعیین نیروی برشی خاک استفاده می گردد.
  دستگاه برش مستقیم ضمن ایجاد فشار قائم، از طریق فشار جانبی دو سطح همسان را در راستای افقی به حرکت درمی آورد.    |     |     |     |