بزرگترین و حرفه ای ترین مرکز آموزش تعمیرات ایسیو-ECU


  •    استان: مازندران
  •    شهر: بابل
  بزرگترین و حرفه ای ترین مرکز آموزش تعمیرات ایسیو-ECUبزرگترین و حرفه ای ترین مرکز آموزش تعمیرات ایسیو-ECU

  بزرگترین و حرفه ای ترین مرکز آموزش تعمیرات ایسیو-ECU


  ECU , BSI , BM34 , AMPER , ABS , CNG

  جدیدترینمتدآموزشیدرعیبیابیوتعمیراتانواعایسیو ECU

  تعمیراتانواعایسیوبنزینوگاز ECU , CNG

  آموزشتکمیلیتمامیکنترلیونیتهایالکترونیکیبررویخودروها

  ۱ـبرقخودرووسیمکشی

  ۲ـالکترونیکوآشناییکاملباقطعاتالکترونیک

  ۳ـآموزشعیبیابیونحوهتعمیراتاصولیتمامیایسیوها ECU

  4 ـآشناییباسیستمایموبلایزروعملکردوخرابیهایشایع immobilizer ECU

  5 ـآشناییباسیستممولتیپلکسونحوهعیبیابیوراهاندازیآن multiplex

  6 ـآشناییوعیبیابیونحوهتعمیراتسیستمدوگانهسوزسیانجی CNG

  7ـآموزشبادیاگونحوهعیبیابیخودروهابهطوردقیقوصحیح DIAG

  8 ـآموزشتعمیراتBSI , BSM , ABS , AIRBAG , AMPER

  همراهباکاملترینجزوهآموزشیبههمراهسیدیهایآموزشیفنیخودروها

  ساپورتوپشتیباتیفنی

  نقشهکاملودقیقتمامارتباطاتداخلیecuونقشههایالکترونیکیوالکتریکیتمامیخودروهایموجوددرایران

  پشتیبانیفنیونرمافزاریبرایخودروهایآینده

  کلیهآموزشهابهصورت ۱۰۰% تضمینیودرکوتاهترینزمانممکنبهصورتحضوریوغیرحضوری,جهتآشناییباتعمیراتحرفهایecuوآشناییبیشترباسختافزارهایمدرنتارسیدنبهتواناییکاملکارآموزبهصورتعملیوتئوریبرگزارمیشود

  برایمشاورهوثبتنامدراینکلاسهاباماتماسبگیرید :

  ۰۹۳۰۹۹۹۹۸۶۳ خانم نوربخش “ مسئول ثبت نام واطلاع از وضعیت دوره های آموزشی”

  ۰۱۱۳۲۰۴۰۰۵۵  اطلاعات دور ها و زمان ثبت نام
  ۰۱۱۳۲۲۷۳۶۷۸ پشتیبانی کارآموزان
  ۰۱۱۳۲۲۷۸۵۸۳ فروش تجهیزات تعمیر گاهی 
  (تستر ایسیو – دستگاه تست سیم کشی و شبیه ساز سنسورها – دستگاه شستشوی انژکتور- عیب یاب خودرو)

  pouya.diag@gmail.com
  آدرس : مازندران – بابل – خیابان طالقانی – روبروی ارشاد ۲۱ – گروه فنی پویا خودرو    |     |     |     |