بزرگترین و حرفه ای ترین مرکز آموزش تعمیرات ایسیو-ECU

   خدمات/ خدمات آموزشی


   ایمیل: pouya.diag@gmail.com
   شماره تماس: 09309999863
   استان: مازندران
   شهر: بابل
فروش  آنتی ویروس کسپرسکی اورجینال همراه با تخفیف

ECU , BSI , BM34 , AMPER , ABS , CNG

جدیدترینمتدآموزشیدرعیبیابیوتعمیراتانواعایسیو ECU

تعمیراتانواعایسیوبنزینوگاز ECU , CNG

آموزشتکمیلیتمامیکنترلیونیتهایالکترونیکیبررویخودروها

۱ـبرقخودرووسیمکشی

۲ـالکترونیکوآشناییکاملباقطعاتالکترونیک

۳ـآموزشعیبیابیونحوهتعمیراتاصولیتمامیایسیوها ECU

4 ـآشناییباسیستمایموبلایزروعملکردوخرابیهایشایع immobilizer ECU

5 ـآشناییباسیستممولتیپلکسونحوهعیبیابیوراهاندازیآن multiplex

6 ـآشناییوعیبیابیونحوهتعمیراتسیستمدوگانهسوزسیانجی CNG

7ـآموزشبادیاگونحوهعیبیابیخودروهابهطوردقیقوصحیح DIAG

8 ـآموزشتعمیراتBSI , BSM , ABS , AIRBAG , AMPER

همراهباکاملترینجزوهآموزشیبههمراهسیدیهایآموزشیفنیخودروها

ساپورتوپشتیباتیفنی

نقشهکاملودقیقتمامارتباطاتداخلیecuونقشههایالکترونیکیوالکتریکیتمامیخودروهایموجوددرایران

پشتیبانیفنیونرمافزاریبرایخودروهایآینده

کلیهآموزشهابهصورت ۱۰۰% تضمینیودرکوتاهترینزمانممکنبهصورتحضوریوغیرحضوری,جهتآشناییباتعمیراتحرفهایecuوآشناییبیشترباسختافزارهایمدرنتارسیدنبهتواناییکاملکارآموزبهصورتعملیوتئوریبرگزارمیشود

برایمشاورهوثبتنامدراینکلاسهاباماتماسبگیرید :

۰۹۳۰۹۹۹۹۸۶۳ خانم نوربخش “ مسئول ثبت نام واطلاع از وضعیت دوره های آموزشی”

۰۱۱۳۲۰۴۰۰۵۵  اطلاعات دور ها و زمان ثبت نام
۰۱۱۳۲۲۷۳۶۷۸ پشتیبانی کارآموزان
۰۱۱۳۲۲۷۸۵۸۳ فروش تجهیزات تعمیر گاهی 
(تستر ایسیو – دستگاه تست سیم کشی و شبیه ساز سنسورها – دستگاه شستشوی انژکتور- عیب یاب خودرو)
www.POUYA.info
pouya.diag@gmail.com
آدرس : مازندران – بابل – خیابان طالقانی – روبروی ارشاد ۲۱ – گروه فنی پویا خودرو


اشتراک در شبکه های اجتماعی

  |     |     |     |