•    نام آگهی دهنده: آقای خزایی
  •    استان: همدان
  •    شهر: فیروزان
  بلور سودبلور سود

  بلور سود


  شرکت گرین توربین ماندگار،تولید کننده، صادر کننده، فروشنده
  نام تجاری: بلور ، کریستال سود
  نام های دیگر: هیدروکسید سدیم، سود جامد پرک، سود کاستیک، سود پرک
  بسته بندی : کیسه های ۲۵ کیلویی، پالت یک تنی، بیگ بگ یک تنی
  شـرکت گرین توربین ماندگار با بهـره مندی از تخـصص در زمینه مـواد شـیمیایی و دانـش مرتبـط با تـجارت بیـن المـلل در زمینـه تولـید، تامیـن، واردات و صـادرات مـواد شیـمیایی مورد نیاز صنایع مختلف از جمله کاغذ و کارتن، شوینده ها، محصولات غذایی، ریسندگی و بافنـدگی، رنـگ و رزیـن، آبـکاری ریختـه کاری، دارویـی و بهداشـتی و چسـب های صـنعتی فعالیت می نماید.    |     |     |     |