تعیین ارزش ماسه ای


  •    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  تعیین ارزش ماسه ایتعیین ارزش ماسه ای

  تعیین ارزش ماسه ای


  تعیین ارزش ماسه ای
  منظور از این آزمایش نشان دادن مقادیر نسبی مواد رس مانند یا ذرات چسبنده و گرد و خاک موجود در مصالح دانه‏ای یا ریز دانه در شرایط استاندارد می‏باشد که از الک با چشمه ۴/۷۵ میلیمتر عبور کرده باشد.



    |     |     |     |