•    وب سایت: www.kimiagarankhak.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  تک محوری خاکتک محوری خاک

  تک محوری خاک


  تک محوری خاک

  جهت اندازه گیری تقریبی مقاومت برشی تک محوری خاک های چسبنده مورد استفاده قرار می گیرد.    |     |     |     |