خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت


  •    نام آگهی دهنده: سعید وزیری
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  •    محله: پاسداران
  خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتخدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

  خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت


  خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 : 2007
  OHSAS18001 : 2007 چیست؟
  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد .
  دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 : 2007
  – شناسایی شرایط مخاطره آمیز فعالیت های سازمان
  – ارزیابی میزان ریسک ناشی از اجرای فعالیت ها مرتبط با محصولات و خدمات
  – کاهش میزان ریسک مرتبط با مخاطرات
  – اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود
  – تعیین اهداف در ارتباط با ایمنی و بهداشت شغلی
  – ایجاد آمادگی های لازم را دربرخورد با شرایط اضطراری
  – افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان را بطور نظام یافته ( سیستماتیک )
  – و دهها مزیت دیگر
  تعاریف:
  -رویداد: رخدادهای مرتبط به شغل که منجر به جراحت یا امکان حادث شدن آنها وجود دارد.
  -ریسک یا مخاطره: ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد خطرناک یا قرار گرفتن در معرض آن و وخامت مصدومیت
  – ایمنی: رهایی و خلاصی از ریسک غیر قابل قبول یک آسیب.
  -ارزیابی ریسک: فرآیند کلی برآورد ابعاد و گستردگی ریسک ناشی از خطر با در نظر گرفتن کفایت تمامی کنترل های موجود
  شرح خدمات OHSAS 18001:2007
  – تعیین و تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی و اهداف کلان و خرد و برنامه های سازمان .
  – تحت کنترل درآوردن ، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق سازمان
  – – ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات ایمنی و بهداشت شغلی
  – نیازسنجی،برنامه ریزی،اجراء و اثربخشی آموزشی
  – تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی و کنترل عملیات شامل : مخاطرات ، ریسک ، حوادث
  – شناسایی الزامات قانونی و مقرراتی فعالیتها، محصولات یا خدمات مرتبط با خطرات و ریسکها
  – تعیین،شناسایی و کنترل ریسک و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی
  – – ایجاد مکانیزمی برای تعیین و پاسخگویی به طرفهای ذینفع و ارتباطات داخلی و بیرونی (خارجی ) سازمان
  – تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان
  – برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرا و ثبت مشاهدات    |     |     |     |