سانترفیوژ . مکنده


  • سانترفیوژ . مکندهسانترفیوژ . مکنده

    سانترفیوژ . مکنده


    سانترفیوژ . مکنده

    مکنده آلمانی دست دوم درحدباموتورسه اسب زیمنس .آماده بکار      |     |     |     |