صدور گواهینامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025

آگهی حذف شده
صدور گواهینامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025صدور گواهینامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025

صدور گواهینامه مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025


خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO**0** : *0**

ISO**0** : *0**چیست؟
این استاندارد شامل تمامی الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون باید در صورت تمایل به اثبات بکارگیری و برقراری یک سیستم کیفیت، اثبات صلاحیت فنی و توانایی ارائه نتایج فنی معتبر را برآورده سازند.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO**0** : *0**
&#****; شناسایی تعهد و صلاحیت بین المللی سازمان در امر کیفیت و تکنیک آزمون
&#****; پذیرش بین المللی نتایج تست و کالیبراسیون سازمان
&#****; ارتقاء جلب رضایت مشتریان
&#****; اثر بخشی عملکرد آزمایشگاهها.
&#****; ابزار بازاریابی قویتر و مزیت رقابتی برای انجام آزمونها و تستها توسط آزمایشگاهها
&#****; تغییر روشهای تست در افزایش بازدهی
&#****; حصول اطمینان از پرسنل آموزش دیده و آشنا به مسئولیتهای فردی خود در رابطه با آزمونها
&#****; و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
&#****; عدم قطعیت: پارامتری در ارتباط با نتیجه یک اندازه گیری می توان آن را به یک مشخصه پراکندگی منطقی نسبت داد
&#****; کالیبراسیون: اندازه گیری ابزار و تجهیزات آزمون با یک مرجع اندازه گیری
&#****; قابلیت اندازه گیری: برداشت مشتری از درجه ای که الزامات مشتری در آن برآورده شده اند
شرح خدمات ISO**0** : *0**
&#****; تدوین خط مشی و استراتژی آزمایشگاه و دامنه خدمات جاری یا پیش بینی شده
&#****; تهیه روشی برای شناسایی ، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات
&#****; تهیه و تخمین روشهای عدم قطعیت
&#****; تهیه و تدوین روشهای شناسایی ، دریافت و توزیع اقلام آزمون
&#****; تدوین و تهیه کنترل کیفیت نتایج و گزارش دهی نتایج
&#****; تهیه و تدوین شرایط محیطی و فیزیکی برای انجام آزمایشات
&#****; تهیه و تدوین برنامه زمانبندی، کدینگ، ثبت سوابق نگهداری و تجهیزات آزمون و اندازه گیری
&#****; تهیه و بررسی وضعیت فعلی آزمایشگاه از نقطه نظر فرایندها، تجهیزات وپرسنل
&#****; تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون و تجهیزات اندازه گیری با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری
&#****; تهیه و تدوین روشهایی برای ارائه خدمات به مشتریان
&#****; تهیه و تدوین مکانیزمهایی برای بازنگری درخواستها ، مناقصات و قراردادها
&#****; بهبود مداوم در تمام واحدها و بخشهای سازمان  |     |     |     |