فروش انواع PLCوHMIو سنسورها


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  فروش انواع PLCوHMIو سنسورهافروش انواع PLCوHMIو سنسورها

  فروش انواع PLCوHMIو سنسورها


  فروش انواع تجهیزات اتوماسیون صنعتی شامل انواع PLC ها وانواع مانیتورهای صنعتی HMIاز برندهای زیمنسsiemens و امرنomronوفاتک fatekو الن برادلی و ریتال Rittal
  توزیع کننده PLC زیمنس SIEMENS automation
  S7-200.…S7-120….S7-300…..S7-400.….LOGO
  Cpu های معمولی و و قابل اتصال به شبکه
  ۶ES7211-212-214-216…۶ES7312-313-314-315… ۶ES7412-414-416…۶ED1052
  کارتهای DIGITAL و ANALOG
  DIGITAL input—–6ES722……..۶ES732…….۶ES7421….DM 8-16
  DIGITAL output—-6ES7222…..۶ES732……..۶ES7422……D M8-16
  ANALOG input——-6ES7231……۶ES733………۶ES7431… …AM2
  ANALOG output——–6ES7232….۶ES7332……۶ES743 2……AM2
  کارتها و متعلقات ET 200
  ۶ES7153…….۶ES7195…
  کارتهایCP شبکه های صنعتی PROFIBUS … ETHERNET
  CP 434 …..CP 5611
  منبع های تغذیه سوئیچ POWER SUPPLY و منبع های تغذیه ایزوله POWER SITUP
  ۶ES7307……۶ES7305…..۶ES7407……۶ES7405
  ۶EP1333………۶EP1334…….۶EP1336
  پانل های صنعتی HMI TOUCH & OPERATOR
  TP 177 A……TP177B…….TP277…..TD100……..TD200
  OP77……..OP7……OP17………OP36………۰P37
  کابلهای ارتباطی PLC به PC
  ۶ES7901………..۶ES7972………….۶ED1057
  RACK—FRONT CONNECTOR—DP CONNECTOR—MICRO MEMORY CARD
  ۶ES7390…..۶ES7401…..۶ES7392……۶ES7492…..۶ ES7972…..۶ES7953….۶ES7952
  SOFTWER & WINCC
  کامپیوترهای صنعتی    |     |     |     |