مدلهای آموزشی طحال و پانکراس


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مدلهای آموزشی طحال و پانکراسمدلهای آموزشی طحال و پانکراس

  مدلهای آموزشی طحال و پانکراس


  این مدل توسط شرکت کیمیاگران جوان از بهترین کمپانیهای خارجی وارد شده و شامل پانکراس، طحال و … با جزئیات است. این مدل با پایه آبکاری شده میباشد. شرکت کیمیاگران جوان عرضه کننده و تجهیز کننده آزمایشگاه های مدارس، بیمارستانها و دانشگاهها در زمینه لوازم کمک آموزشی است.    |     |     |     |