مدل نیم تنه انسان


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مدل نیم تنه انسانمدل نیم تنه انسان

  مدل نیم تنه انسان


  مدل نیم تنه انسان به صورت ۱/۱، ۱/۲ و ۱/۳ مولاژ های کامل از عضلات بدن با اندامهای داخلی می باشند. فقط از نظر کوچک و بزرگ بودن با هم فرق دارند و در هر دو این مولاژها میتوان اندامها و اعضای مختلف بدن را مشاهده کرد و ازآنها برای آموزش عضلات بدن در رشته های تربیت بدنی استفاده کرد.    |     |     |     |