مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004 : 2012

آگهی حذف شده
مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004 : 2012مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004 : 2012

مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004 : 2012


خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO*000* : *0**
ISO*000* : *0** چیست؟
سیستمی برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای و نظارت بر فرآیندهای اثر بخش و کارا در مورد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان می باشد.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO*000* : *0**
&#****; فراهم آوردن منابع برای دسترسی به چارچوبی برای رضایتمندی مشتریان
&#****; بالا بردن توانمندی سازمان برای افزایش رضایتمندی مشتریان
&#****; افزایش قابلیت سازمان برای پاسخگویی به نظرات مشتریان
&#****; کمک به سازمان برای ایجاد رویکرد مشتری محور و ارتباط مستمر و پویا با مشتریان
&#****; پی ریزی مبنایی برای بازنگری و تحلیل مداوم فرآیند پایش و اندازه گیری
&#****; تشخیص و توجه به نیازها و انتظارات مشتریان
&#****; و دهها مزیت دیگر
تعاریف:
&#****; مشتری: فرد یا سازمانی که محصول یا خدمتی را دریافت می کند .
&#****; بازخورد: بازگشت دیدگاه ها، نظرات و شکایت یا رضایت به محصولات یا خدمات از سوی مشتری
&#****; رضایت مندی مشتری: برداشت مشتری از درجه ای که الزامات مشتری در آن برآورده شده اند
شرح خدمات ISO*000* : *0**
&#****; تعیین و تدوین خط مشی و اهداف پایش و اندازه گیری مشتری.
&#****; &#****; طبقه بندی مشتریان با توجه به عملکرد ورضایت آنها از سازمان
&#****; تهیه و تدوین روشی جهت شناسایی انتظارات مشتری
&#****; تدوین و ارائه روشهایی جهت بدست آوردن اطلاعات بازخورد برای بهبود رضایت مشتری
&#****; تهیه و تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد پایش و اندازه گیری مشتری
&#****; ارائه روشی جهت دریافت و ردیابی نظرات و شکایات
&#****; تحلیل و ارزیابی نظرات و شکایات به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمت به مشتری
&#****; ارائه روشی جهت جمع آوری و تحلیل داده های مشتری
&#****; ارائه روشی جهت ممیزی فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
&#****; مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
&#****; بهبود مداوم اثر بخشی و کارایی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری  |     |     |     |