مولاژ لوله گذاری(انتوباسیون)


  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  مولاژ لوله گذاری(انتوباسیون)مولاژ لوله گذاری(انتوباسیون)

  مولاژ لوله گذاری(انتوباسیون)


  مولاژ لوله گذاری یا انتوباسیون مشابه شده با سایز و پوست طبیعی انسان به صورت تمام تنه ونیم تنه با گایدر الکتریکی حساس به خطا و بدون گاید نمایش درستی لوله گذاری با دمیدن هوا و… میباشد.    |     |     |     |