•    استان: تهران
    •    شهر: تهران
    مولاژ گوشمولاژ گوش

    مولاژ گوش


    مولاژ گوش انسان با نمایش سه قسمت تشکیل دهنده گوش داخلی, گوش میانی و گوش خارجی, اجزای گوش شامل شیپور استاش, پرده صماخ, مجرای گوش, لابیرنت و…میباشد.      |     |     |     |