نیاز فوری به ۱۰میلیون توما ن بازگشت ۶۰روزه


  •    نام آگهی دهنده: محمدرضاکریمی فرد
  •    استان: خراسان رضوی
  •    شهر: سبزوار

  نیاز فوری به ۱۰میلیون توما ن بازگشت ۶۰روزه


  نیاز فوری به ۱۰میلیون توما ن بازگشت ۶۰روزه

  بر ای راه اندازی وتولید بازی اندروید این شرکت نیازبه یه سرمایه ی ۱۰میلیون تومانی دارد که بابت گرفتن این سرمایه فقط میتواند تاسقف ۳۰میلیون تومان جهت ضمانت ارائه دهد ومدت ز مان پرداخت ۶۰روزه میباشد لطفا از شرکت های نوپای ایرا نی باکمترین سرمایه حمایت کندی تا بتواینم جایگاه خوبی درکشور وحتی خارج از کشوردر حوزه ی تولید بازی های اندروید ایجاد کنیم    |     |     |     |