کاردرترکیه شهرساحلی استانبول


  •    شماره تماس: 00905382432379

  کاردرترکیه شهرساحلی استانبول


  قابل توجه جویندگان کاردرترکیه شهراستانبول

  معرفی به کاردرکمترین زمان نیروی کاراستادکاروکارگرساده درتمامی مشاغل موجود

  مشاغلی که درترکیه استانبول نیازبه نیروی خارجی وایرانی داردبه شرح ذ یل میباشد

  ۱-تولیدی پوشاک)خیاط-اتوکار-بسته بندی-کارگرساده

  ۲-کارگاه جوشکاری)جوشکارالکترو-جوشکاراسکلت-جوشکارآرگون-

  ۳-تاسیسا ت-لوله کشی-سیم کشی-آسانسور

  ۴-کارگاه نجاری)ام دی اف-مبل ساز-نجار-نصاب

  ۵-کارهای متفرقه)کارواش-نانوایی-قالیشویی-بسته بندی-

  پایه حقوق کارگرساده۸۰۰لیروپایه حقوق کارگرفنی از۱۲۰۰لیرشروع میشودوبستگی به مهارت کارجودرزمینه کاریش دارد

  شرایط ونحوه اعزام کارجوبه ترکیه شهراستانبول ازطرف استانبول کاریاب

  ۱-کارجوی محترم میتواندبرای آشنایی بامشاغل موردنظرش وساعت کاری وحقوق دراستانبول بصورت تلفنی ویاازطریق وایبروواتساپ باشمارهای درج شده درسایت مطلع شود

  ۲-اعلام آمادگی کارجوبرای اعزام ودرصورتی که پاسپورت تهیه نکرده اندبامراجعه به پلیس+۱۰اقدام نمایند

  ۳-ثبت نام حضوری)کارجویان قبل ازاعزام بصورت حضوری به دفاترمعرفی شده مراجعه کرده وثبت نام کنندوازکل مبلق کمیسیون۱۲۰۰۰۰۰هزارتومان۲۰۰هزارتومان بیعانه پرداخت نمایند

  ۴-ثبت نام غیرحضوری)پرکردن فرم ثبت نام کارجودرهمین سایت وواریزمبلق بیعانه۲۰۰هزارتومان ازکل مبلق کمیسیون۱۲۰۰۰۰۰هزارتومان به شمارحساب

  شمارکارت بانک ملت )بنام ذبیح الارمضان زاده ۶۱۰۴۳۳۷۹۵۲۴۷۴۷۵۵واریزنمایید

  ۵-تهیه بلیت وارسال اطلاعات تاریخ ورودوخروج به شمارهای درج شده درسایت

  ۶-درنهایت همکاران مادرترکیه استانبول به استقبال شماآمده وتااسکان موقت شماراهمراهی میکنندوبعدازثبت قراردادوتصویه حساب مابقی کمیسیون به کارفرماوکارمعرفی میشوید

  استانبول کاریاب ازانتخاب شماسپاسگذاراست

  استانبول ۰۰۹۰۵۳۸۲۴۳۲۳۷۹ وایبرواتساپ لاین

  ایران ۰۹۱۱۱۱۹۸۴۸۷واتساپ ولاین

  آدرس سایت istanbolkaryabm.com    |     |     |     |  

  meysam.ramzanzade@yahoo.com

  آگهی های  meysam.ramzanzade@yahoo.com