کترینگ ممتاز ۱۱۰

آگهی حذف شده
کترینگ ممتاز ۱۱۰کترینگ ممتاز ۱۱۰

کترینگ ممتاز ۱۱۰


کترینگ ممتاز ***

کـتریـنگ ممتاز *** با کادری مجــرب، متخصـص و حرفـه ای آمــاده پذیرایـی و عـقد قـرارداد با شرکـت ها، ادارات، سـازمـان ها، مجالس و میـهمـانی ها با بـالاتـرین کیفیت و لذیـذتـرین غذاها می باشــد. با یک بار امتحان مشتری ثابت ما میشویید.  |     |     |     |