کیت تست بلوک کالیبراسیون/ سختی سنج لاستیک و پلاستیک/shore A&D


  •    وب سایت: www.ndteng-co.com
  •    استان: تهران
  •    شهر: تهران
  کیت تست بلوک کالیبراسیون/ سختی سنج لاستیک و پلاستیک/shore A&Dکیت تست بلوک کالیبراسیون/ سختی سنج لاستیک و پلاستیک/shore A&D

  کیت تست بلوک کالیبراسیون/ سختی سنج لاستیک و پلاستیک/shore A&D


  کیت تست بلوک های کالیبراسیون سختی سنج لاستیک  وپلاستیک

  جهت کالیبراسیون سختی سنج لاستیک  وپلاستیک  شورآ و شور دی

  تست بلوک لاستیکی و پلاستیکی رنگی جهت کالیبره سختی سنج لاستیک و پلاستیک SHORE A و SHORE D

  کیت هفت تایی تست بلوک لاستیکی SHORE A باسختی های حدودی ۲۸HA,38HA,46HA,58HA,69HA,77HA,85HA

  کیت سه تایی تست بلوک های پلاستیک SHORE D با سختی های حدودی

  ۱۸HD,31HD,88HD

  جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:

  ۰۲۱۴۴۶۶۷۳۳۰

  ۰۹۳۳۴۱۴۵۲۱۶

  -co.com

  تست بلوک، تست بلوک پلاستیکی، کیت تست بلوک کالیبراسیون، تست بلوک شورآ، تست بلوک شور دی ، تست بلوک shore a، تست بلوک shore d، تست بلوک آهنی، گیج سختی ، سختی سنج لاستیک، شور سنج، درومتر،durometer،تست بلوک کالیبراسیون، کیت هفت تایی تست بلوک شورآ، قیمت تست بلوک شورآ، قیمت تست بلوک شور دی،    |     |     |     |