X   روغن های دنده شل:(Shell Gear oils)/09122128617