پیمانکار برق و اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت...

   تهران تهران و تمام نقاط ایران
  شماره تماس
۲۱ بهمن ۱۳۹۸   ( 49 روز پیش )

ساخت تابلو برق و اتوماسیون صنعتی سورنا...

   تهران تهران و تمام نقاط ایران
  شماره تماس
۲۱ بهمن ۱۳۹۸   ( 49 روز پیش )

تست چاه ارت ،سیستم ارتینگ و صدور...

   تهران تهران و تمام نقاط ایران
  شماره تماس
۲۱ بهمن ۱۳۹۸   ( 49 روز پیش )

خدمات برق صنعتی سورنا صنعت بیستون

   تهران تهران و تمام نقاط ایران
  شماره تماس
۲۱ بهمن ۱۳۹۸   ( 49 روز پیش )

طراحی و اجرا تاسیسات الکتریکی و اتوماسیون...

   تهران تهران و تمام نقاط ایران
  شماره تماس
۲۱ بهمن ۱۳۹۸   ( 49 روز پیش )

مجری چاه ارت و سیستمهای ارتینگ سورنا...

   تهران تهران و تمام نقاط ایران
  شماره تماس
۲۱ بهمن ۱۳۹۸   ( 49 روز پیش )