آب | دیونایزر | دیونیزه | مقطر | دوبار تقطیر | خالص | آزمایشگاه | DI | Deionized |