مدل سوندگذاری بزرگسال آموزشی به اندازه طبیعی  بوده و انواع نیم تنه و تمام تنه...تمام حقوق محفوظ است پارس تبلیغ