پایه روشنایی ،پایه روپلی،پایه باتومی ،پایه باطومی ،پایه تزئینی